Make your own free website on Tripod.com

ika-11 ng Abril 2004

Mga giliw kong panauhin,

Nawa'y maibigan nyo ang pahinang ito.

Jingo

i-email nyo ko dito:  psba_rivel@yahoo.com

Huling binago noong April 11, 2004